cz

Patina Anticante - měděná 20ml (K3P16R)

139,- Kč
1 ks
3 dny
Jak zaplatím a kolik je poštovné?
Poštovné:
89,- Kč
199,- Kč

Popis

Pasta pro získání starodávného efektu, nebo k získání efektních prasklin. Nanášejte pomocí hadříku, nebo papírového ubrousku v tenké vrstě. Ideální pro nanášení na krakelované povrchy. Bezpečnostní upozornění: Tento produkt obsahuje ropné deriváty. Při práci dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení. Udržujte mimo dosah dětí! Kompletní bezpečnostní list ke stažení v pdf. Signální slovo: Varování Věty nebezpečnosti: H 228 Pevná hořlavá látka. H 304 Může být velmi nebezpečná při požití a vniknutí do dýchacích cest. H 315 Způsobuje podráždění kůže. H 317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H 411 Toxický pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení P 210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrzy. Zákaz kouření. P 273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochrana očí/ochrana tváře. P 301 + P 310 Při požití: Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. P 331 Nevyvolávejte zvracení. P 303+361+353 Pokud se látka dostane na kůži nebo do vlasů ihned odstraňte kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou. Seznam příslušných R-vět: R 10 Hořlavý R 38 Dráždí pokožku. R 43 Může vyvolat citlivost při styku s kůží. R 50/53 Velmi toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R 65 Škodlivý, může způsobit poškození plic. R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R 67 Opakovaná expozice může způsobit ospalost a závratě. Seznam příslušných H-vět: H 228 Pevná hořlavá látka. H 304 Může být velmi nebezpečná při požití a vniknutí do dýchacích cest. H 315 Způsobuje podráždění kůže. H 317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H 400 Velmi toxický pro vodní organismy. H 410 Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem. H 412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem.  

Komentáře:

Komentáře mohou vkládat jen přihlášení uživatelé.