cz

Pravidla užívání

Zde uvedené podmínky užívání internetového serveru www.potvor.cz představují smluvní ujednání mezi provozovatelem serveru www.potvor.cz a  Uživatelem portálu Potvor.cz a jsou pro obě strany závazné.

 

 1.      Internetový server Potvor.cz

 • Potvor.cz je internetové prodejní místo, umožňující prodávajícím Uživatelům nabízet zboží k prodeji a stanovit podmínky prodeje a kupujícím Uživatelům nabízené zboží poptávat a kupovat je.
 • Registrace na Potvor.cz je zdarma.
 • Vystavení zboží na Potvor.cz je zdarma.
 • Veškeré obchodní aktivity na serveru Potvor.cz jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku.
 • Prodávající uživatel je povinen uhradit provozovateli serveru Potvor.cz provizi za zprostředkování prodeje, tato povinnost vzniká prodávajícímu ve chvíli potvrzením objednávky od kupujícího a zaplacením zboží. Provize z prodeje se platí jednou měsíčně na základě výpisu v sekci Můj obchod/ Otevřené provize.
 • Provozovatel serveru Potvor.cz neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel serveru Potvor.cz rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. Provozovatel serveru Potvor.cz identitu prodávajících a kupujících neprověřuje. Provozovatel serveru Potvor.cz se neúčastní jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv mezi Uživateli a za tyto taky nenese žádnou odpovědnost.
 • Potvor.cz zajišťuje správu a údržbu tohoto prodejního místa a přiměřeně podporuje prodej zboží prostřednictvím internetové reklamy a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat zboží Uživatelů veřejnosti, včetně Uživatelem poskytnutých fotografií a popisu prodávaného zboží a Uživatel dává k takovému jejich užití souhlas. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 • Provozovatel serveru Potvor.cz se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných uživatelích ani na dalším obsahu tvořeným uživateli,  např. komentáře, příspěvky v diskusních fórech apod. jsou brány jako neoficiální vyjádření a není možné se na ně odkazovat v případě sporu.
 • Uživatelé serveru Potvor.cz jsou povinni dodržovat právní řád ČR.
 • Provozovatelem serveru Potvor.cz je Martin Guča, Horní 3030/96, Bělský Les, 700 30 Ostrava, IČ 64592553, DIČ CZ7203295088.
   

 2.      Uživatelé internetového serveru Potvor.cz

 • Uživatelem internetového serveru Potvor.cz se mohou stát fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku.
 • Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání serveru Potvor.cz. Potvor.cz si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popřípadě odstoupit od smluvního ujednání se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám. Dále si Potvor.cz vyhrazuje právo zrušit registraci uživatelům, kteří se na stránkách www.potvor.cz nepřihlásili déle než 3 roky ke svému účtu a jsou neaktivní.
 • Uživatelé, kterým byla serverem Potvor.cz v souladu s těmito podmínkami zrušena registrace, se nemohou zúčastnit obchodních aktivit, přestože splňují podmínky dle článku viz výše.

 

 3.      Registrace

 • Podmínkou nabízení zboží prostřednictvím serveru Potvor.cz je bezplatná registrace a souhlas s podmínkami užívání internetového serveru Potvor.cz.
 • Uživatel fyzická osoba je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu, telefonní číslo, email, uživatelské jméno,  heslo a své obchodní podmínky. V případě registrace právnické osoby je Uživatel povinen rovněž uvést i identifikační číslo (IČ).
 • Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze serveru Potvor.cz po ukončení své činnosti na Potvor.cz.
 • Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení na adresu Uživatele. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru Potvor.cz a Uživatelem.
 • Uživatel nesmí zadávat nové uživatelské účty za účelem vyhýbání se placení provizí za prodané zboží a další služby.
 • V rámci registrace je uživatelské jméno a zadaný email unikátní - tzn. tyto údaje nemohou být posléze změny. Ostatní zadané údaje v registraci může Uživatel kdykoliv měnit a aktualizovat.
 • Provozovatel serveru Potvor.cz si vyhrazuje právo zrušit registraci Uživatele a nepovolit mu registraci novou, nebudou-li aktivity Uživatele v souladu s podmínkami serveru Potvor.cz, budou v rozporu s dobrými mravy nebo jeho aktivity budou poškozovat a obtěžovat samotného provozovatele Potvor.cz či ostatní Uživatele.
 • Provozovatel serveru Potvor.cz si rovněž vyhrazuje právo zrušit registraci Uživatele, který po dobu 24 měsíců nevykazuje žádnou aktivitu, tzn. po tuto dobu se ke svému účtu ani jednou nepřihlásil.

 

 4.      Vystavení zboží

 • Vystavené zboží musí být v souladu se zaměřením serveru Potvor.cz, musí se jednat o zboží, které splňuje alespoň jednu z níže jmenovaných definicí:
 • zboží ručně vyrobené nebo ručně dotvořené
 • zboží, které slouží jako materiál nebo pomůcky ke kreativnímu tvoření
 • zboží, podporující kreativní a rukodělnou tvorbu a její prodej (literatura, tvořivé kurzy, reklama)
 • Vystavení zboží prodávajícího Uživatele je zdarma. Provozovatel serveru Potvor.cz si za vystavení zboží nic neúčtuje.
 • Prodávající Uživatel vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést popis zboží a jeho fotografii, zařazení zboží do kategorií, cenu zboží, počet prodávaných kusů a preferované platební a dodací podmínky.
 • Vložením fotografií dává prodávající Uživatel provozovateli serveru Potvor.cz práva a souhlas k užití všech vložených fotografií k marketingovým účelům s cílem propagovat server Potvor.cz a dále souhlasí s postoupením všech vložených fotografií třetím osobám (například časopisům, internetovým serverům apod.) a to vždy za účelem propagace serveru Potvor.cz. Provozovatel serveru Potvor.cz se zavazuje, že k jiným než propagačním účelům serveru Potvor.cz nebudou fotografie použity.
 • Prodávající Uživatel je povinen informace o svém nabízeném zboží uvádět plnohodnotně a pravdivě.
 • Prodávající Uživatel je povinen informovat kupující o svých obchodních podmínkách (zveřejněním ve svém profilu). Za kompletnost a správnost svých obchodních podmínek ručí prodávající uživatel bezvýhradně.
 • Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet:
  • zboží, ke kterému nemá prodávající právo jej prodávat nebo zboží, které je zastaveno, nebo jsou dispozice vlastníka jinak omezeny
  • zbraně
  • alkohol, omamné či psychotropní látky
  • dětskou pornografii či jinak pobuřující pornografické materiály
  • zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální kopie autorských děl, zboží určené k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv),
  • zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice nebo extrémní pravice respektive hnutí, směřující k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v České republice
 • Pro zboží vystavené v kategorii "Kosmetika" platí registrační povinnost - jedná se oznamovací povinnost do Evropského portálu notifikace kosmetických přípravků (CPNP) 
 • Potvor.cz si vyhrazuje právo odstranit vystavené zboží, které je nadefinováno jako zboží zakázané
 • Potvor.cz si také vyhrazuje právo odstranit vystavené zboží i bez udání důvodu.

 

 5.      Cena zboží

 • Prodávající Uživatel určí prodejní cenu svého zboží včetně DPH vepsáním do kolonky „cena zboží pro kupujícího“ v elektronickém formuláři na vkládání zboží.
 • Vložením prodejní ceny do elektronického formuláře na vkládání zboží se automaticky spočítá cena , kterou prodávající obdrží po odečtení 10 % provize pro Potvor.cz (více ve čl. Provize za prodej zboží) a tato se zobrazí v kolonce „moje prodejní cena“.
 • Cena prodávaného zboží musí mít minimální hodnotu 5 Kč (minimální výše provize je 1 Kč)
 • Veškeré ceny uváděné prodávajícím Uživatelem jsou cenami včetně DPH.

 

 6.      Nákup zboží

 • Kupující uživatel vybírá a nakupuje zboží od Prodávajících uživatelů. Server Potvor. cz není prodejcem zboží a za prodávané zboží nijak neodpovídá.
 • Uživatel bere na vědomí, že vybrané, nakoupené zboží může pocházet od více než jednoho prodávajícího Uživatele, tedy nemusí být dodáno současně a může obsahovat více než jeden poplatek za balné a poštovné.
 • Odesláním objednávky nakupujícího Uživatele je prodávající Uživatel informován o jeho zájmu nakoupit jím nabízené zboží. Prodávající uživatel má právo objednávku nebo její část odmítnout.
 • Potvrdí-li prodávající Uživatel objednávku nebo její část kupujícímu Uživateli, bude tímto potvrzena i konečná celková částka za zboží včetně balného a poštovného.
 • Potvrzením objednávky nebo její části uzavírá kupující Uživatel a prodávající Uživatel kupní smlouvu dle platných zákonů České republiky.
 • Zboží bude prodávajícím Uživatelem odesláno kupujícímu Uživateli po uhrazení konečné celkové částky za zboží včetně balného a poštovného na účet prodávajícího Uživatele (popř. jinak dle platebních podmínek prodávajícího Uživatele) a to v rámci uvedené dodací lhůty u zboží bez zbytečného odkladu.
 • Kupující uživatel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.  Kupující Uživatel o odstoupení od smlouvy informuje prodávajícího Uživatele zasláním dopisu nebo emailové zprávy s potřebnými informacemi týkající se dané kupní smlouvy (vyplněním formuláře o odstoupení od smlouvy, formulář je součástí potvrzovacího emailu).  Předmět kupní smlouvy - zakoupené zboží - vrátí kupující Uživatel prodávajícímu Uživateli nejpozději 14 dní od odstupení od smlouvy. Náklady na vracení zboží (poštovné) zpět prodejci při odstoupení od smlouvy hradí kupující Uživatel. Prodávající Uživatel vrátí neprodleně ihned po obdržení vráceného zboží peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího Uživatele na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 • odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu - See more at: http://www.petramikulaskova.cz/2013/11/7-dulezitych-pravnich-zmen-pro-e-shopy-ktere-nastanou-k-1-1-2014/#sthash.JQfqVkfB.d

 7.     Prodej zboží

 • Prodávající uživatel je informován o zájmu o své zboží ze strany kupujícího Uživatele na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci a dále v osobním menu: Můj obchod/Nové objednávky
 • Pro prodávajícího Uživatele není objednávka závazná, může objednávku nebo její část odmítnout. Vpřípadě, že prodávající uživatel objednávku do 4 dní nepřijme a ani sám neodmítne, bude tato automaticky stornována a kupující uživatel bude o tomto vyrozuměn.
 • Potvrzením objednávky nebo její části uzavírá kupující Uživatel a prodávající Uživatel kupní smlouvu dle platných zákonů České republiky.
 • Prodávající Uživatel ihned po obdržení platby od kupujícího Uživatele bez zbytečnéhé prodlení označí danou objednávku jako uhrazenou a to kliknutím na tlačítko "přijmutí platby" u dané objednávky.
 • Prodávající Uživatel se zavazuje zboží kupujícímu Uživateli poslat v rámci dodací lhůty uvedené u zboží, bez zbytečného odkladu po obdržení platby kupujícím Uživatelem a objednávku označí jako odeslanou.
 • Nebude-li objednávka prodávajícím Uživatelem označena jako "uhrazená" nebo "odeslaná" 30 dní ode dne vystavení objednávky, bude tato automaticky za uhrazenou a odeslanou považována a provize za tuto objednávku bude fakturována v nejbližším fakturačním období (tímto není dotčena možnost reklamace provize ze strany prodávajícího Uživatele, viz bod 8 níže)
 • Prodávající uživatel umožní Kupujícímu uživateli  odstoupení  od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží a to na základě písemného vyrozumění kupujícího Uživatele.  Předmět kupní smlouvy - zakoupené zboží - vrátí Kupující uživatel Prodávajícímu uživateli nejpozději 14 dní od odstupení od smlouvy. Náklady na vracení zboží (poštovné) zpět prodejci při odstoupení od smlouvy hradí kupující Uživatel. Prodávající Uživatel vrátí nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího Uživatele na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

 

 8.      Provize za prodej zboží

 • Provozovatel serveru Potvor.cz účtuje provizi za zprostředkování pouze z uskutečněného prodeje a to ve výši 10 %.
 • Provize 10% se určuje z prodejní ceny daného zboží, kterou zadává prodávající Uživatel a je zobrazena u každého vloženého výrobku. Minimální provize činí 1 Kč. 
 • Provizi za zprostředkování je prodávající Uživatel povinen zaplatit provozovateli serveru Potvor.cz a to na základě měsíčního vyúčtování prodejů Uživatele. Je-li provizní částka za daný měsíc nižší než 50 Kč, fakturace provize se přesouvá do dalšího měsíce, nedojde-li ani v dalších měsících k navýšení provizní částky, je tato po třech měsících fakturována.
 • Uživatel obdrží vždy 15. dne po ukončení daného měsíce na svou e-mailovou adresu informaci o výši provize za přijaté a uhrazené objednávky daného měsíce. Uživatel tuto informaci neprodleně potvrdí. Informace o výši provize se dále objeví v osobním menu: Můj obchod/otevřené provize. V případě rozporu výše provize má prodávající uživatel možnost danou provizi u provozovatele serveru Potvor.cz reklamovat.
 • Potvrzením provize bude prodávajícímu Uživateli automaticky na jeho e-mailovou adresu zaslán daňový doklad ve formě elektronické faktury na provizi za zprostředkování prodeje za daný měsíc.
 • Splatnost provizní faktury je 14 dní od nadefinováni výše provize a vyzvání k jejímu schválení, přičemž se za den splatnosti považuje den připsání částky na účet provozovatele serveru Potvor.cz.
 • V případě zpožděné platby provize nebo neuhrazení provize je provozovatel serveru Potvor.cz oprávněn zrušit účet prodávajícího Uživatele a nepovolit jeho opětovnou registraci a ukončit veškeré jeho aktivity na serveru potvor.cz.
 • Provozovatel serveru Potvor.cz bude vymáhat nezaplacenou provizi soudní cestou.

 

9.      Všeobecná pravidla a upozornění

 • Je zakázáno propagovat externí webové stránky, a odkazovat na externí e-mail a zveřejňovat odkazy na sociální sítě, fotogalerie apod. a to ve všech prostorách, které náleží k serveru Potvor.cz.
 • Je zakázáno vkládat do textů (popisu zboží, profilu, interních zpráv, komentářů či článků) přímé kontakty - emailovou adresu a telefonní číslo za účelem obcházení prodejního systému Potvor.cz
 • Je zakázáno zveřejňovat jakoukoliv reklamu ať už formou textu, grafiky nebo internetových odkazů na jiné subjekty vyjma reklamy na podporu serveru Potvor.cz a zboží zde prezentovaného.
 • Je zakázáno rozesílání nevyžádané pošty – spamu tzn. zasílání opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou a její umísťování v diskusích a komentářích.
 • Fotografie, reklamní slogany a jiné texty, které jsou v prostředí internetu nebo i jinak běžně dostupné, mohou podléhat autorskoprávní a jiné ochraně a prodávající Uživatel je tímto povinen při vkládání jakýchkoliv fotografií či textů nebo jejich úprav prováděných v rámci popisu zboží zajistit souhlas osoby, která je autorem, nabyvatelem nebo vlastníkem práv.
 • Za veškeré komentáře, příspěvky, fotografie a zveřejněné texty Uživatelů na serveru Potvor.cz nenese provozovatel serveru Potvor.cz žádnou odpovědnost.

 

10.   Ochrana osobních údajů

 

11. Ujednání o zpracování a nakládání s osobními údaji kupujících -  platné pro prodejce na portálu www.potvor.cz

Prodejce  na portále www.potvor.cz  je ve vztahu k osobním údajům uživatelů-kupujících zpracovatelem dle čl. 28 GDPR.  Provozovatel portálu www.potvor.cz je Martin Guča, Horní 3030/96, Bělský Les, 700 30 Ostrava, IČ 64592553, DIČ CZ7203295088.

 • Provozovatel portálu www.potvor.cz se zavazuje informovat uživatele stránek www.potvor.cz o rozsahu a způsobu nakládání s jejich osobními údaji, o jejicht právech a o formě jakou mohou svá práva uplatňovat.
 • Prodejce se zavazuje zpracovávat osobní údaje získané od Potvor.cz  za účelem uzavření kupní smlouvy mezi Prodejcem a Kupujícím. Prodejce není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec výše uvedeného účelu nebo je předávat třetím osobám.
 • Prodejce zpracovává osobní údaje v tomto rozsahu:
  • Jméno a příjmení kupujícího
  • Dodací adresa
  • Telefonní číslo kupujícího
  • Údaje o objednaném zboží a zaplacených částkách
 • Prodejce se zavazuje zpracovávat a uchovávat osobní údaje kupujících jen po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodejcem a Kupujícím.
 • Prodejce se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních predpisů.  Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby .  Oprávněné osoby Prodejce, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zverejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Prodejce zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti.
 •  Po ukončení poskytování plnění, je Prodejce povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zákona (např. daňový zákon)
 •  Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR.

 

 12.  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 • Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že vás prodejce poškodil, nebo nedostál svým závazkům, napište mu  vnitřní poštou (v profilu prodejce tlačítko "napsat prodejci". Popřípadě napište na našii emailovou adresu admin@potvor.cz, rádi kontakt s prodejcem zprostředkujeme.
 • Jestli se vám s prodejcem nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 • Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 • U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 • Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 • Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 • V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 • Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

13. Závěrečná ustanovení         

 • Provozovatel serveru Potvor.cz je oprávněn změnit podmínky užívání serveru Potvor.cz a to i bez předchozího upozornění.
 • Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije server Potvor.cz. Neakceptuje-li uživatel změny podmínek užívání serveru Potvor.cz, nemá právo užívat server Potvor.cz
 • Provozovatel serveru Potvor.cz si vyhrazuje právo ukončit okamžitě toto smluvní  ujednání s Uživateli, kteří nedodržují podmínky užívání serveru Potvor.cz, nechtějí řešit problémové situace s ostatními Uživateli nebo s provozovatelem serveru Potvor.cz.  Provozovatel serveru Potvor.cz si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s Uživateli i bez udání důvodu.
 • Smlouvu je možno ukončit a to odhlášením ze strany Uživatele o které Uživatel zažádá u Provozovatele serveru Potvor.cz.  Provozovatel serveru Potvor.cz zruší Uživateli jeho profil na stránkách www.potvor.cz jakmile budou splněny tyto podmínky: Prodávající Uživatel uhradil všechny provize a dokončil všechny otevřené objednávky a případné reklamace vůči Kupujícímu.